Nařízení REACH

1. června 2007 vyšlo nařízení REACH, které platí jako celoevropský zákonný předpoklad pro chemické látky.

Chlorid sodný je vyňat z ustanovení tohoto nařízení, neboť se jedná o chemicky neměnitelnou látku z přírodních zdrojů. Pro tyto produkty platí úprava o výjimkách dle dodatku V, 7 REACH nařízení. Proto pro soli, které jsou získávány z alpských pramenů, kamenné soli a mořské soli vyplývá, že nepodléhají požadavkům nařízení REACH a tudíž odpadá povinnost registrace.

Naše potraviny a krmiva, které mimo soli obsahují i jiné přísady, jsou rovněž z ustanovení REACH vyjmuta. Toto platí také pro dusitanové nakládací soli.

Solné výrobky pro jiné použití, např. pro zimní údržbu silnic a pro chemický průmysl, ke kterým se přidává přísada proti spékaní, se prohlášení REACH dotýká nepřímo: Přísada proti spékání, jako syntetická chemikálie s použitelným množstvím s více než 1 000 kg/rok, musí být registrována.

Jelikož naše solné výrobky nejsou zařazeny jako nebezpečné látky a nepodléhají povinnosti registrace, odpadá tedy i povinnost vyhotovení bezpečnostních listů. Abychom ale vyšli vstříc požadavkům našich zákazníků, bezpečnostní listy na dobrovolném základě vydáváme.