Obchodní podmínky

I. Použitelnost podmínek

1. Tyto Všeobecné prodejní a obchodní podmínky (dále též jako „Podmínky“) mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí obsahu všech kupních smluv uzavřených společností Solsan, a.s. jako prodávajícím (dále též jako „Prodávající“) s jinými osobami jako kupujícími (dále též jako „Kupující“), pokud tvoří přílohu kupní smlouvy anebo jsou Prodávajícímu i Kupujícímu známy. Těmito Podmínkami se řídí práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, není-li jimi písemně dohodnuto jinak.

3. Na vztah Prodávajícího a Kupujícího se nevztahují případné obchodní podmínky vydané Kupujícím.

3. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Jakékoli nabídky předložené Prodávajícím Kupujícímu bez dalšího jednání směřujícího k uzavření kupní smlouvy jsou nezávazné.

2. Objednávka zboží musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedena alespoň identifikace Kupujícího (obchodní firmou nebo jménem a příjmením, IČ, DIČ, adresou sídla či místa podnikání, uvedením telefonického a faxového či e-mailového spojení a bankovního spojení), druh zboží, množství zboží a požadované místo a lhůta dodání zboží.

3. Prodávající je zavázán k dodání zboží dle objednávky Kupujícího poté, kdy objednávku učiněnou v souladu s čl. II. odst. 2. Podmínek Kupujícímu písemně potvrdí. Jakékoli změny či doplnění v objednávce jsou pro Prodávajícího závazné tehdy, pokud byly Kupujícím učiněny v souladu s čl. II. odst. 2. Podmínek a následně byly Prodávajícím písemně potvrzeny.

4. Kupujícím požadované či Prodávajícím v nabídkách deklarované lhůty dodání zboží nejsou pro Prodávajícího závazné, pokud se Prodávající v případě konkrétní objednávky či obecně v kupní smlouvě písemně nezaváže k dodání zboží v určité lhůtě.

III. Ceny

1. Ceny zboží a obalů (dále též označeny souhrnně jako „zboží“) jsou určeny dohodou stran obsaženou v kupní smlouvě.

2. Prodávající je oprávněn v závislosti na okolnostech, zejména na výši cen surovin a provozních nákladů, zvýšit cenu zboží dohodnutou s Kupujícím v kupní smlouvě. Je-li v kupní smlouvě dohodnuta doba platnosti sjednané ceny zboží, je Prodávající oprávněn zvýšit dohodnutou cenu zboží nejdříve s účinností ode dne následujícího po posledním dni platnosti sjednané ceny zboží. Zvýšení ceny zboží je Prodávající povinen písemně oznámit Kupujícímu. Kupující je oprávněn v případě nesouhlasu se zvýšením ceny zboží odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím. Není-li písemné oznámení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy doručeno Prodávajícímu ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení Prodávajícího o zvýšení ceny zboží, platí, že Kupující se zvýšením ceny souhlasí a Kupující ztrácí právo na odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícím zvýšenou cenu za zboží objednané poté, kdy mu bylo doručeno písemné oznámení Prodávajícího o zvýšení ceny zboží.

3. Dohodnuté ceny zboží neobsahují daň z přidané hodnoty, která k nim bude Prodávajícím připočítána dle aktuální zákonné výše.

IV. Platební podmínky

1. Cena dodaného zboží je splatná na základě faktur vystavených Prodávajícím. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich vystavení, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

2. V případě prodlení s úhradou ceny zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Místo a způsob plnění

1. Zboží je dodáno jeho předáním Kupujícímu ve výdejním skladu Prodávajícího anebo jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.

2. Kupující je povinen zboží převzít v místě jeho dodání dle objednávky a potvrdit převzetí zboží na dodacím listě s uvedením jména a příjmení přejímající osoby a s připojením otisku razítka Kupujícího.

3. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání zboží dle čl. V. odst. 1. Podmínek.

VI. Jakost zboží, odchylky

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v jakosti odpovídající právním předpisům a obvyklému účelu jeho užití, nezaváže-li se výslovně k dodání zboží v určité blíže specifikované jakosti. Vztahují-li se ke zboží údaje o procentuálním obsahu určitých látek či údaje z odborných analýz jsou považovány za přibližné, nevyplývá-li z právních předpisů jinak.

2. Drobné odchylky ± 5% v množství zboží oproti objednávce způsobené výrobou či obvyklé v běžném obchodním styku nejsou považovány za vadu plnění.

3. Odchylky v množství zboží zasílaného Kupujícímu dopravcem lze uplatnit jako vadu plnění jen po předložení zprávy dopravce tyto odchylky potvrzující.

VII. Vady zboží, záruka za jakost zboží

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 6 měsíců ode dne jeho dodání.

2. Kupující je povinen překontrolovat stav zboží ihned po jeho dodání a případné vady zboží oznámit písemně Prodávajícímu nejpozději do 5 dnů ode dne dodání zboží, skryté vady pak do 5 dnů ode dne jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámení o vadách zboží musí obsahovat alespoň označení kupní smlouvy, dodacího listu a případně faktury týkajících se vadného zboží, popis vady zboží a množství vadného zboží. Neoznámí-li Kupující vady zboží řádně a včas, ztrácí veškeré nároky z eventuálních vad zboží.

3. Má-li dodané zboží vady, je Kupující oprávněn požadovat výlučně jen odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Neodstraní-li Prodávající vady zboží tímto způsobem ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oprávněného písemného oznámení Kupujícího o uplatnění vad zboží, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží ve výši odpovídající hodnotě vadného zboží, za něž nebylo dodáno náhradní zboží.

4. Po dobu záruční doby je Kupující povinen nakládat se zbožím způsobem odpovídajícím charakteru zboží a jeho obalu tak, aby nakládáním se zbožím nedošlo ke zhoršení jeho stavu. Kupující je zejména povinen přepravovat a skladovat zboží v suchých, čistých a dobře větraných prostorách a v neporušených obalech. Porušením této povinnosti ztrácí Kupující veškeré nároky z eventuálních vad zboží.

VIII. Vratné obaly

1. Prodávající dodá zboží Kupujícímu ve vratných obalech, v paletách EUR či v plastových paletách.

2. Kupující se zavazuje uhradit cenu vratných obalů dodaných Prodávajícím jejich výměnou, tedy vrácením vratných obalů stejného druhu a množství v neporušeném stavu Prodávajícímu při dodání zboží, anebo zaplacením ceny vratných obalů dohodnuté v kupní smlouvě či jinak na základě vyúčtování fakturou vystavenou Prodávajícím.

IX. Vlastnické právo

1. Zboží dodané Kupujícímu zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení jeho ceny. Požadavek úplného zaplacení ceny zboží se vztahuje jak na zboží dodané v rámci jedné dodávky tak na zboží dodané na základě jedné objednávky.

2. Kupující není oprávněn zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, převést na jinou osobu. Převede-li Kupující takové zboží na jinou osobu, je povinen uzavřít s Prodávajícím smlouvu o postoupení pohledávky vůči této osobě z titulu úhrady ceny za převedené zboží, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy k tomu byl Prodávajícím vyzván. Poruší-li Kupující svou povinnost nepřevést zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, na jinou osobu, je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny takto převedeného zboží vyúčtované Prodávajícím při jeho dodání Kupujícímu. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody v celé výši.

3. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny zboží je Prodávající oprávněn odebrat Kupujícímu zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví. V takových případech je Kupující povinen umožnit Prodávajícímu vstup a vjezd do prostor, v nichž je předmětné zboží umístěno, a strpět odebrání předmětného zboží. Kupující je v takových případech dále povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které mu v souvislosti s oprávněným odebráním zboží vznikly.

4. Kupující není oprávněn zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, znehodnotit jeho smísením s jiným zbožím či jiným zpracováním tak, aby zboží dodané Prodávajícím nebylo bez nutnosti vynaložení zvláštního úsilí či nákladů možno oddělit a vrátit Prodávajícímu. Poruší-li Kupující tuto svou povinnost, je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny takto znehodnoceného zboží vyúčtované Prodávajícím při jeho dodání Kupujícímu. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody v celé výši.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ohledně jednotlivých dodávek zboží, nezaplatí-li Kupující řádně vyúčtovanou cenu zboží do 30 dnů ode dne její splatnosti. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy zcela či zčásti odstoupit v případech stanovených právními předpisy, rámcovou kupní smlouvou a Podmínkami.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ohledně jednotlivých dodávek zboží, stane-li se plnění podstatných smluvních povinností pro Prodávajícího nemožným. Kupující je dále oprávněn od kupní smlouvy zcela či zčásti odstoupit v případech stanovených právními předpisy, rámcovou kupní smlouvou a Podmínkami.