Obchodní podmínky

Spotřebitel

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Solsan, a.s., IČ 15273105, DIČ CZ15273105, se sídlem Prvního pluku 621/8a, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 579 jako prodávající (dále jen „Solsan“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Kupujícím je spotřebitel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.


Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Podmínky ochrany osobních údajů a dokument „Platba a doprava“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu, který kupující výslovně uděluje, zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.


II. Použitelnost podmínek

1. Tyto Všeobecné prodejní a obchodní podmínky (dále též jako „Podmínky“) mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí obsahu všech kupních smluv uzavřených společností Solsan, a.s. jako prodávajícím (dále též jako „Prodávající“) s jinými osobami jako kupujícími (dále též jako „Kupující“), pokud tvoří přílohu kupní smlouvy anebo jsou Prodávajícímu i Kupujícímu známy. Těmito Podmínkami se řídí práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, není-li jimi písemně dohodnuto jinak.

3. Na vztah Prodávajícího a Kupujícího se nevztahují případné obchodní podmínky vydané Kupujícím.

4. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.


III. Sdělení před uzavřením kontraktu či smlouvy

1. Prodávající sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

c) neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru na vlastní pobočce náklad 0,- Kč;

e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

v) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

vi) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího;

j) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u vedení Prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-adr.pdf) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS).


IV. Uzavření kupní smlouvy

1. Jakékoli nabídky předložené Prodávajícím Kupujícímu bez dalšího jednání směřujícího k uzavření kupní smlouvy jsou nezávazné.

2. Objednávat je možno následujícími způsoby:

a) prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího (dále jen „e-shop“);

b) elektronickou poštou na adrese solsan@solsan.cz ;

Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

3. Objednávka zboží musí být učiněna ve formě uvedené v odst. 2 a musí v ní být uvedena alespoň identifikace Kupujícího (jménem a příjmením, adresou sídla či místa podnikání, uvedením telefonického a faxového či e-mailového spojení a bankovního spojení), druh zboží, množství zboží a požadované místo.

4. Prodávající je zavázán k dodání zboží dle objednávky Kupujícího poté, kdy objednávku učiněnou v souladu s čl. III. odst. 3. Podmínek Kupujícímu potvrdí. Jakékoli změny či doplnění v objednávce jsou pro Prodávajícího závazné tehdy, pokud byly Kupujícím učiněny v souladu s čl. III. odst. 3. Podmínek a následně byly Prodávajícím potvrzeny.

5. Kupujícím požadované či Prodávajícím v nabídkách deklarované lhůty dodání zboží nejsou pro Prodávajícího závazné, pokud se Prodávající v případě konkrétní objednávky či obecně v kupní smlouvě nezaváže k dodání zboží v určité lhůtě.

6. Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím s tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem Prodávajícího koupí expres. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím a potvrzením objednávky Prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP Prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

7. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

9. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávajícímu odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

V. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u předmětu prodeje v době šesti měsíců od převzetí (pokud právní předpisy, od kterých se nelze odchýlit dohodu nestanoví delší lhůtu), to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Záruční podmínky:

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).


V případě reklamace zboží nám zašlete na email solsan@solsan.cz tyto informace:

 • Podrobný popis problému
 • Fotografie, které dokumentují problém či vadu
 • Informaci, jak požadujete vyřídit reklamaci (vrácení peněz, výměna zboží)
 • Číslo Vaší objednávky
 • Číslo Vašeho bankovního účtu

Po zaslání Vás budeme kontaktovat s informací o dalším postupu. V případě dotazů prosím využijte naší zákaznické linky na telefonu +420 224 891 420


Adresa pro zaslání reklamovaného zboží: 

Agility Logistics, s.r.o.

ProLogis park  hala DC 2

277 45 Úžice 


VI. Ceny

Ceny zboží a obalů (dále též označeny souhrnně jako „zboží“) jsou určeny dohodou stran obsaženou v kupní smlouvě. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání a zveřejněnou na e-shopu. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

2. Prodávající je oprávněn v závislosti na okolnostech, zejména na výši cen surovin a provozních nákladů, zvýšit cenu zboží dohodnutou s Kupujícím v kupní smlouvě. Je-li v kupní smlouvě dohodnuta doba platnosti sjednané ceny zboží, je Prodávající oprávněn zvýšit dohodnutou cenu zboží nejdříve s účinností ode dne následujícího po posledním dni platnosti sjednané ceny zboží. Zvýšení ceny zboží je Prodávající povinen písemně oznámit Kupujícímu. Kupující je oprávněn v případě nesouhlasu se zvýšením ceny zboží odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím. Není-li písemné oznámení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy doručeno Prodávajícímu ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení Prodávajícího o zvýšení ceny zboží, platí, že Kupující se zvýšením ceny souhlasí a Kupující ztrácí právo na odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícím zvýšenou cenu za zboží objednané poté, kdy mu bylo doručeno písemné oznámení Prodávajícího o zvýšení ceny zboží.

3. Dohodnuté ceny zboží neobsahují daň z přidané hodnoty, která k nim bude Prodávajícím připočítána dle aktuální zákonné výše.

4. Kupující bere na vědomí, že pokud cena uvedena v e-shopu u některého zboží bude zcela zjevně mimo rámec obvyklých cen tohoto zboží, přičemž z okolností nebude vyplývat, že se jedná o akční výprodej, pak se může jednat o technickou chybu, přičemž tato cena je pro prodávajícího závazná pouze pokud ji prodávající potvrdí kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy. Pro ověření aktuálnosti takové kupní ceny zboží je kupující oprávněn kontaktovat prodávajícího zejména na jeho emailové adrese solsan@solsan.cz nebo na telefonické lince uvedené na www.solsan.cz.


VII. Platební podmínky

1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba v hotovosti při nákupu,

b. platba předem bankovním převodem,

c. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,

d. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Pokud do 30 dnů od vytvoření objednávky nedojde k její úhradě, bude automaticky stornována.

Bližší podmínky jsou v dokumentu „Platba a odprava“ které jsou součástí těchto VOP.

2. V případě prodlení s úhradou ceny zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Kromě smluvní pokuty má prodávající právo na náhradu škody v plné výši. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.


VIII. Místo a způsob plnění

1. Zboží je dodáno jeho předáním Kupujícímu ve výdejním skladu Prodávajícího anebo jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.

2. Kupující je povinen zboží převzít v místě jeho dodání dle objednávky a potvrdit převzetí zboží na dodacím listě s uvedením jména a příjmení přejímající osoby a s připojením otisku razítka Kupujícího.

3. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání zboží dle čl. VI. odst. 1. Podmínek.


IX. Dodací podmínky

1. Zboží kupujícím dopředu zaplacené může převzít pouze kupující nebo jeho zástupce. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Zástupce pak je povinen předložit nad rámec dokladů uvedených v předcházející větě řádně vystavenou a kupujícím podepsanou písemnou plnou moc.

Zboží, které nebylo kupujícím dopředu zaplacené, je oproti zaplacení kupní ceny oprávněn převzít kupující nebo jakákoliv osoba která se prokáže číslem objednávky sdělenou kupujícímu při uzavření kupní smlouvy. Předložení dokladů totožnosti ani písemné plné moci se nevyžaduje.

Bližší podmínky jsou v dokumentu „Platba a odprava“ které jsou součástí těchto VOP.

2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu  solsan@solsan.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou na adresu sídla Prodávajícího. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


X. Jakost zboží, odchylky

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v jakosti odpovídající právním předpisům a obvyklému účelu jeho užití, nezaváže-li se výslovně k dodání zboží v určité blíže specifikované jakosti. Vztahují-li se ke zboží údaje o procentuálním obsahu určitých látek či údaje z odborných analýz jsou považovány za přibližné, nevyplývá-li z právních předpisů jinak.

2. Drobné odchylky ± 5% v množství zboží oproti objednávce způsobené výrobou či obvyklé v běžném obchodním styku nejsou považovány za vadu plnění.

XI. Vratné obaly

1. Prodávající dodá zboží Kupujícímu ve vratných obalech, v paletách EUR či v plastových paletách, pokud tak stanoví uzavřená kupní smlouva.

2. Kupující se zavazuje uhradit cenu vratných obalů dodaných Prodávajícím jejich výměnou, tedy vrácením vratných obalů stejného druhu a množství v neporušeném stavu Prodávajícímu při dodání zboží, anebo zaplacením ceny vratných obalů spolu s uhrazením kupní ceny.


XII. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ohledně jednotlivých dodávek zboží, nezaplatí-li Kupující řádně vyúčtovanou cenu zboží do 30 dnů ode dne její splatnosti. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy zcela či zčásti odstoupit v případech stanovených právními předpisy, rámcovou kupní smlouvou a Podmínkami.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

3. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím sepsané žádosti o odstoupení od smlouvy, a spotřebiteli tak Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Solsan, a. s. – Praha 8, 1. pluku č.p. 621/8-10, PSČ 18630

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo na bankovní účet Kupujícího.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky:

 • Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.
 • Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v případech uvedených v ustanovení § 1837 a § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. Odstoupení prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.


Podnikatel

I. Oblast platnosti

 1. Dodávky zboží a služeb a předkládání nabídek prodávajícího probíhají výhradně na základě níže uvedených Všeobecných prodejních a dodacích podmínek, které platí bez opětovného odkazu i pro veškeré další dodávky. Platí to především i pro rychlou realizaci objednávek bez zvláštního potvrzení.
 2. Ustanovení, která se liší od následujících ujednání nebo od zákonných úprav – především nákupní podmínky kupujícího – jsou pro nás závazné pouze tehdy, pokud je písemně potvrdíme (§ 1758 obč. zákoníku). Bezvýhradné dodání zboží, poskytnutí služeb nebo přijetí plateb neznamená, že uznáváme odchylná ustanovení.
 3. Výše uvedené body I.1. - I.2. neodporují zahrnutí dalších Všeobecných obchodních podmínek, které používáme, především Speciálních nabídkových a smluvních podmínek pro stavební výkony.
 4. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky platí pouze tehdy, pokud je kupující podnikatel (§ 420 obč. zákoníku), právnická osoba veřejného práva nebo organizační složka státu.

II. Uzavření smlouvy

 1. Veškeré naše nabídky jsou nezávazné. To platí i v případě, kdy kupujícímu přenecháme katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN), ostatní popisy výrobků nebo podklady, a to i v elektronické formě, ke kterým si vyhrazujeme vlastnická nebo autorská práva.
 2. Objednání zboží kupujícím představuje závaznou nabídku k uzavření smlouvy. Kupující následně zpravidla obdrží e-mailem automatické potvrzení příjmu, ve kterém je ještě jednou uvedena objednávka kupujícího. Automatické potvrzení příjmu pouze dokumentuje, že jsme objednávku obdrželi, a nepředstavuje přijetí požadavku. Závazná smlouva vzniká teprve tehdy, když oznámíme přijetí. Toto přijetí lze oznámit buď písemně nebo konkludentně vyexpedováním zboží kupujícímu.
 3. Dodatečné změny, doplňky a / nebo zrušení smlouvy nebo těchto podmínek mají přednost před těmito Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami. Takové dohody se uzavírají formou písemné smlouvy. Prohlášení a oznámení kupujícího po uzavření smlouvy jsou účinné, pouze pokud jsou provedeny písemně.
 4. Dodací lhůty nebo termíny stanovené kupujícím jsou nezávazné, dokud lhůtu nebo termín výslovně nepotvrdíme jako závazný.
 5. Dodržení našeho závazku k dodání dále předpokládá včasné a řádné splnění závazku kupujícího. Námitka nesplněné smlouvy zůstává vyhrazena. Pokud bude překročen termín dodání z důvodů, za které odpovídáme my, stanoví nám kupující pro realizaci dodávky přiměřenou dodatečnou lhůtu. Tato dodatečná lhůta činí minimálně tři týdny. Pokud dodávka bude realizována v dodatečné lhůtě, nemá kupující vůči nám žádné nároky z důvodu nerealizování dodávky v původní lhůtě, přičemž se v rozsahu maximálně přípustném podle platných právních předpisů takových nároků zejména na zaplacení škody vzdává.
 6. Kupující je na základě naší žádosti povinen v průběhu přiměřené lhůty prohlásit, zda kvůli zpoždění dodávky od smlouvy odstoupí nebo zda trvá na provedení dodávky.
 7. V případě vyšší moci je naše povinnost provést dodávku po dobu trvání překážky neúčinná. Pokud nastanou okolnosti, které nám dodávku nebo plnění podstatně zkomplikují nebo znemožní (např. bránící opatření zákonodárce, překážky jakéhokoliv druhu během provozu nebo při přepravě zboží, nedostatek energie nebo surovin, pracovní spory, úřední nařízení, dopravní nebo provozní poruchy nebo chybějící, opožděné nebo závadné dodávky našich subdodavatelů způsobené výše uvedenými důvody) a pokud překážka nemá pouze přechodnou povahu, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, jestliže za vzniklé okolnosti neneseme odpovědnost.

III. Jakost, údaje o produktu, odchylky

 1. Zboží dodáváme v běžné obchodní (střední) jakosti.
 2. Naše údaje o našich produktech, našich zařízeních a postupech vycházejí z rozsáhlého výzkumu a ze zkušeností s použitím. Tyto údaje, kterými nepřebíráme odpovědnost nad rámec jednotlivé smlouvy, sdělujeme ústní a písemnou formou podle nejlepšího vědomí, vyhrazujeme si však právo na drobné odchylky podmíněné výrobou. Naše popisy produktů a údaje o nich však popisují pouze jakost našich produktů a nepředstavují údaj o jakosti dle § 1915 obč. zákoníku nebo záruku ve smyslu § 1919 obč. zákoníku, s výjimkou případu, kdy tuto skutečnost zákazníkovi předem výslovně potvrdíme. Kupujícího to však nezbavuje povinnosti, aby sám prověřil vhodnost našich výrobků a postupů pro vlastní použití. To platí i pro aplikace a postupy.
 3. Realizace zakázek probíhá dle objednávky.
 4. Dílčí dodávky jsou přípustné, pokud
 • je dílčí dodávka pro kupujícího použitelná v rámci zamýšleného použití v souladu se smlouvou,
 • je zajištěno dodání zbývajícího objednaného zboží a
 • pokud to pro kupujícího neznamená zvýšené úsilí nebo další náklady.

IV. Ceny, stanovení cen

 1. Pokud neexistuje jiná dohoda, obsahují ceny přepravu až ke skladu kupujícího.
 2. Pokud se cena počítá na základě hmotnosti nebo jiné jednotky, je směrodatná jednotka zapsaná do dodacích dokladů před odesláním dodávky.
 3. Ceny neobsahují zákonnou DPH, která se ve faktuře vykazuje zvlášť v zákonné výši platné v den vystavení faktury.

V. Platební podmínky

 1. Pokud není ujednáno jinak, je kupní cena splatná do 30 dnů od data vystavení faktury a hradí se v plné výši. Odpočet slevy ve výši 2 % a více vyžaduje výslovnou písemnou dohodu.
 2. Uplynutím platební lhůty se kupující bez nutnosti upomínky dostává do prodlení.
 3. Odchylně od bodu V 1. jsou faktury splatné okamžitě ke dni vystavení beze srážky, pokud a dokud je kupující v prodlení s jakýmikoliv platbami za naše dodávky.
 4. Plní-li kupující peněžitý dluh prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je dluh splněn připsáním peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb prodávajícího. (§ 1957 obč. zákoníku). Platba s použitím směnek a šeků vyžaduje vždy zvláštní dohodu a je provedena teprve vydáním dobropisu po jejich proplacení. Směnečné a diskontní výdaje a ostatní náklady jdou k tíži kupujícího a jsou okamžitě splatné.
 5. Faktury jsou splatné nezávisle na eventuálních reklamacích vad a na ostatních zadržovacích právech, s výjimkou případu, kdy příslušný nárok kupujícího uznáme nebo byl právoplatně stanoven.
 6. V případě prodlení s platbou jsme oprávněni požadovat zákonné úroky z prodlení (§ 1970 obč. zákoníku). Vyhrazujeme si uplatnění další škody z prodlení. V případě prodlení s platbou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Náš nárok na další smluvní pokuty, pokud budou sjednány, zůstává nedotčen.
 7. Práva na zápočet vzájemných pohledávek náleží kupujícímu pouze tehdy, pokud byly jeho nároky právoplatně stanoveny, jsou nesporné nebo pokud jsme je uznali. Kromě toho je oprávněn k výkonu zadržovacího práva pouze tehdy, pokud jeho protinárok vychází ze stejného smluvního vztahu.

VI. Místo plnění, přechod nebezpečí, prodlení s převzetím

 1. Místem plnění je námi zvolený expediční sklad.
 2. Pokud není ujednáno jinak, zasíláme zboží na nebezpečí kupujícího; určujeme přitom způsob zaslání a expedice a dopravce.
 3. Pokud se kupující dostane do prodlení s převzetím, poruší jinou povinnou součinnost nebo pokud se naše dodávka zpozdí z jiných důvodů, za které nese odpovědnost kupující, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která tím vznikne, včetně zvýšených nákladů (např. náklady na skladování). Další zákonné nároky (především námitka nesplnění smlouvy a právo na výpověď) zůstávají nedotčeny.
 4. Pokud jsou naplněny předpoklady uvedené v odst. 3, přechází nebezpečí náhodného zániku nebo náhodného zhoršení předmětu koupě na kupujícího v okamžiku, kdy se dostane do prodlení s převzetím nebo s platbou.
 5. Pokud příslušná kupní smlouva představuje obchod s pevně stanoveným termínem realizace ve smyslu § 1985 odst. 1 obč. zák. odpovídáme dle zákonných ustanovení. Byla-li ve smlouvě ujednána přesná doba plnění a vyplývá –li ze smlouvy, že kupující nemůže mít na opožděném plnění zájem, zaniká závazek počátkem prodlení prodávajícího, ledaže kupující bez zbytečného odkladu oznámí, že na splnění smlouvy trvá (§ 1980 obč. zák).
 6. Dále odpovídáme dle zákonných ustanovení, pokud je opožděné dodání způsobeno úmyslným nebo nedbalým porušením smlouvy, za které neseme odpovědnost. Zavinění našich zástupců nebo pomocníků při plnění jde k naší tíži. Pokud je opožděné dodání zaviněno naším porušením smlouvy na základě nedbalosti, je naše odpovědnost za náhradu škody omezena na typickou předvídatelnou škodu.
 7. Podle zákonných ustanovení dále odpovídáme tehdy, pokud námi zaviněné opožděné dodání vyplývá z porušení podstatné smluvní povinnosti. V tomto případě je však odpovědnost za náhradu škody omezena na typickou předvídatelnou škodu.
 8. Další zákonné nároky a práva kupujícího zůstávají vyhrazeny.

VII. Povinná kontrola, záruka

 1. Veškeré reklamace, především výhrady vad, předpokládají, že kupující řádně provedl povinnou kontrolu a splnil reklamační povinnosti dle § 2112 obč. zákoníku
 2. Pokud kupující převezme naši dodávku nebo plnění s vědomím existence vady, náleží mu práva vyplývající z existence vady pouze tehdy, pokud si svá práva z této vady výslovně písemně vyhradí a pokud nám bude tato výhrada doručena do 10 dnů po přijetí zboží.
 3. V případě dalšího zpracování zboží kupující sám prověří jeho vhodnost.
 4. Pokud naše dodávka obsahuje vady a pokud je kupující po právu reklamuje, provedeme dle vlastní volby dodatečnou dodávku nebo opravu (dodatečné plnění). Naše právo odmítnout v případě existence zákonných předpokladů dodatečné plnění zůstává nedotčeno. Kupující nám v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů, poskytne potřebný čas a možnost, které jsou nutné pro provedení dodatečného plnění, především nám předá reklamované zboží pro provedení kontroly.
 5. Pokud se dodatečné plnění nezdaří nebo pokud marně uplyne přiměřená lhůta stanovená kupujícím pro dodatečné plnění nebo pokud tato lhůta není dle zákonných předpisů nutná, může kupující bez vlivu na eventuální nároky na náhradu škody od kupní smlouvy odstoupit nebo přiměřeným způsobem snížit kupní cenu. V případě nepodstatného porušení smlouvy však nárok na odstoupení neexistuje.
 6. Kupující může dále požadovat náhradu výdajů vynaložených za účelem dodatečného plnění. Tato náhrada je vyloučena, pokud se výdaje zvýší, protože byl předmět dodávky dodatečně přemístěn do jiného místa než do provozovny kupujícího, s výjimkou případu, kdy přemístění odpovídá jeho použití v souladu se stanoveným účelem.
 7. Zákonné regresní nároky kupujícího vůči nám existují pouze tehdy, pokud kupující se svým odběratelem neuzavřel žádné dohody přesahující rozsah zákonných nároků z vad. Ve vztahu k náhradě výdajů platí přiměřeně výše uvedená úprava.
 8. Další nároky kupujícího na náhradu škody nebo výdajů existují pouze dle oddílu IX a nad tento rámec jsou vyloučeny, přičemž kupující se jich rozsahu maximálně přípustném podle platných právních předpisů vzdává
 9. Nároky kupujícího vyplývající z vad včetně nároku na náhradu škody vzniklé vadným zbožím se promlčují uplynutím jednoho (1) roku od dodání nebo od přejímky, pokud je nutná. Toto promlčení se nevztahuje na nároky na náhradu škody kvůli škodám na životě, těle nebo zdraví a kvůli úmyslnému nebo hrubě nedbalému porušení povinností, na nároky kvůli vadám, které jsme podvodně zamlčeli a na záruční nároky, které jsme převzali za vlastnosti věci. Pro tyto vyloučené nároky platí příslušné zákonné promlčecí lhůty.

VIII. Chybějící množství

 1. V případě neúplných nebo nesprávných dodávek nebo pokud porušíme vlastní vinou jinou povinnost (vedlejší povinnost), poskytne nám kupující přiměřenou lhůtu na dodání chybějícího množství, na dodání dluženého zboží nebo na nápravu porušení povinnosti.
 2. Dodání většího nebo menšího množství nebo větší či menší hmotnosti v běžných obchodních mezích neopravňuje k reklamaci nebo k úpravě ceny, přičemž tato odchylky je tolerována.
 3. Pokud chybí větší než zanedbatelné množství než uvedeného v odst. 2 tohoto článku, pak jej dodatečně dodáme, pokud je to proveditelné. Jinak vystavíme dobropis.

IX. Odpovědnost

 1. Pokud kupující uplatní nároky na náhradu škody, které se zakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti našich zástupců nebo pomocníků při plnění, odpovídáme podle zákonných ustanovení. Pokud nám nebude prokázáno úmyslné porušení smlouvy, omezuje se odpovědnost za náhradu škody na typickou předvídatelnou vzniklou škodu.
 2. Podle zákonných ustanovení odpovídáme, pokud vlastním zaviněním porušíme podstatnou smluvní povinnost; i v tomto případě je však odpovědnost za náhradu škody omezena na typickou předvídatelnou vzniklou škodu.
 3. Pokud kupujícímu náleží kvůli porušení povinnosti z nedbalosti namísto plnění nárok na náhradu škody, je naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné typické škody.
 4. Pokud kupujícímu náleží dle tohoto bodu IX. smluvní a mimosmluvní nároky na náhradu škody, které vyplývají z vady zboží, promlčují se tyto nároky uplynutím promlčecích lhůt platných pro nároky z vad dle bodu VII č. 9, s výjimkou případů, kdy by byla výsledkem aplikace řádné zákonné promlčecí lhůty v konkrétním případě kratší promlčecí lhůta.
 5. Rozsáhlejší odpovědnost za náhradu škody, než jak je uvedeno v bodě IX, je vyloučena bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku. To platí především pro nároky na náhradu škody ze zavinění při uzavírání smlouvy, kvůli porušení ostatních povinností. Omezení platí i tehdy, když kupující požaduje místo nároku na náhradu škody, namísto plnění náhradu zbytečných nákladů. Pokud je odpovědnost za náhradu škody vůči nám vyloučena nebo omezena, platí to i s ohledem na osobní odpovědnost našich zaměstnanců, pracovníků, zástupců a pomocníků při plnění za náhradu škody.
 6. Vyloučení, resp. omezení odpovědnosti dle bodů 1 až 5 neplatí pro odpovědnost kvůli škodám na životě, těle nebo zdraví, pro podvodné zamlčení vady, poručení záruky za jakost a pro nároky, které není možné dle platných právních předpisů omezit.

X. Výhrada vlastnictví

Vyhrazujeme si vlastnictví každého předmětu dodávky do okamžiku splnění veškerých pohledávek z obchodního vztahu včetně vedlejších pohledávek.

Kupující je však oprávněn používat zboží v rámci řádného obchodní činnosti, tedy zboží dále zpracovat a prodat, dle následujících pravidel:

 1. Oprávnění kupujícího používat zboží s vyhrazeným vlastnickým právem končí vznikem prodlení s platbou nebo zastavením plateb kupujícím nebo návrhem na zahájení insolvenčního řízení.
 2. Zpracování nebo přeměna předmětu koupě kupujícím se dějí vždy v našem zastoupení. Pokud se předmět koupě zpracuje s jinými předměty, které nám nenáleží, nabýváme spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty předmětu koupě (konečná fakturovaná částka, včetně DPH) k jiným zpracovaným předmětům v okamžiku zpracování. Pro věc vzniklou zpracováním platí jinak stejné jako pro předmět koupě dodaný s vyhrazeným vlastnickým právem.
 3. Pokud se předmět koupě neoddělitelně spojí s jinými předměty, které nám nenáleží, nabýváme spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty předmětu koupě (konečná fakturovaná částka, včetně DPH) k ostatním spojeným předmětům v okamžiku spojení. Pokud dojde ke spojení takovým způsobem, že se věc kupujícího pokládá za věc hlavní, sjednává se, že na nás kupující podílově převádí spoluvlastnictví. Kupující pro nás opatruje tímto způsobem vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví.
 4. Kupující je oprávněn předmět koupě řádným způsobem dále prodat. Postupuje nám však již nyní veškeré pohledávky ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH) naší pohledávky, které mu vzniknou vůči jeho odběratelům nebo vůči třetím osobám, a sice nezávisle na tom, zda byl předmět koupě prodán bez zpracování nebo po něm. Kupující zůstává oprávněn k inkasu pohledávky i po jejím postoupení. Naše oprávnění, abychom inkasovali pohledávku sami, tím není dotčeno. Zavazujeme se však pohledávku neinkasovat, dokud kupující plní své platební závazky z přijatých tržeb, nedostane se do prodlení s placením, a především nepodá návrh na zahájení smírčího nebo insolvenčního řízení a dokud nezastaví platby. Pokud bude porušena některá z těchto podmínek, budeme odběratele informovat o postoupení a budeme pohledávku inkasovat sami. Kupující je povinen předat nám na požádání přesný seznam pohledávek, které nám náleží, se jménem a adresou odběratelů, výší jednotlivých pohledávek, datem fakturace atd., poskytnout nám veškeré informace potřebné pro uplatnění postoupených pohledávek a umožnit nám prověření těchto informací umožněním nahlédnutí do účetnictví a informovat dlužníky (třetí osoby) o postoupení.
 5. Zavazujeme se uvolnit na požádání kupujícího zajištění, které nám přísluší, pokud realizovatelná hodnota našeho zajištění převyšuje zajišťovanou pohledávku o více než 10 %. Výběr uvolňovaného zajištění náleží nám.
 6. Dání zboží s vyhrazeným vlastnickým právem nebo postoupených pohledávek do zástavy nebo převod jejich vlastnictví za účelem zajištění jsou nepřípustné. Při obstavení nebo jiných zásazích třetích osob nás musí kupující neprodleně písemně informovat. Pokud není třetí osoba schopna uhradit nám soudní a mimosoudní náklady žaloby o vyloučení /vydání., ručí kupující za zaplacení těchto nákladů.
 7. Pokud vezmeme naše zboží na základě naší výhrady vlastnického práva zpět, dochází k odstoupení od smlouvy pouze v případě našeho výslovného prohlášení. Jsme rovněž oprávněni sami převzít nebo prodat zboží, které jsme vzali zpět, mimosoudní cestou, přímo, nejlepší nabídce. Kupní cena bude, pokud je to možné, sdělena kupujícímu, aby mu bylo umožněno sdělit do 14 dnů jiné kupce ochotné převzít předmět koupě proti platbě v hotovosti za cenu, která není nižší než odhadní hodnota. Celkový dluh kupujícího bude snížen o výtěžek ze zhodnocení po odečtení veškerých nákladů. Jeho závazek zůstane zachován ve výši chybějící částky.
 8. Kupující bude zboží s vyhrazeným vlastnickým právem opatrovat v náš prospěch bezplatně a musí s ním zacházet s péčí řádného hospodáře. Musí je pojistit v běžném rozsahu proti všem běžným nebezpečím, jako je oheň, krádež a voda. Kupující na nás tímto postupuje ve výši našich pohledávek své nároky na odškodnění, které mu přísluší ze škod výše uvedeného druhu vůči pojišťovnám nebo vůči jiným osobám povinným poskytnout náhradu. My toto postoupení přijímáme.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Pro veškeré právní vztahy mezi kupujícím a námi platí právo České republiky zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s výjimkou úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Smluvní strany se dohodly, že se nepoužije ustanovení § 1740 odst. 3, § 1798, § 1799. § 1800 obč. zákoníku. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku
 2. Místem soudu pro veškeré spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je Praha 8. Jsme však oprávněni žalovat kupujícího i v místě jeho bydliště.
 3. Pro nakládání s osobními údaji kupujícího, resp. jeho pracovníků platí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a GDPR. Používání osobních údajů a práva subjektů údajů jsou shrnuty v prohlášení o ochraně osobních údajů, které lze stáhnout na adrese https://www.solsan.cz/ochrana-osobnich-udaju.html
 4. Pokud jsou sjednány obchodní doložky dle mezinárodních obchodních podmínek (INCOTERMS), platí INCOTERMS v posledním platném znění.
 5. Pokud není ujednáno jinak, je smluvním jazykem český jazyk.
 6. Originální znění těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek je sepsáno v českém jazyce. Překlady slouží pouze k informačním účelům. V případě rozporů mezi českou verzí a překladem platí výhradně česká verze.


Odstoupení od kupní smlouvy

Poznámka:

Pro čtení tohoto PDF potřebujete Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout na webových stránkách společnosti Adobe.